Ti gode grunner til å stemme Venstre fremfor SV - eller?

Unge Venstres 1. nestleder, Jonas Stein Eilertsen, har i dag postet en blogg både på sin egen blogg og på Unge Venstres kampanjeblogg Den tredje vei hvor han har satt opp en liste på ti punkter han mener er gode grunnen til å stemme Venstre fremfor SV den 14. september. Jeg skal ærlig talt innrømme at jeg sliter med å se de gode grunnene. Jeg vil derfor gå igjenom lista punkt for punkt og vise hvor jeg mener lista tar inn vann (Kursiv er Jonas sin tekst, den fete er min):

1. SV er mot norsk deltagelse i Afghanistan. Venstre mener at verdenssamfunnet og NATOs tilstedeværelse i Afghanistan er utrolig viktig for å sikre demokrati og menneskerettigheter. To millioner afghanske jenter får nå mulighet til å ta utdannelse, det ville aldri skjedd om ikke vi hadde vært der. Dette er et mye mer mangefassetert punkt enn en simpel for eller imot-holdning. Det er vel og bra at det skjer en viss forbedring enkelte steder nå, men hvis dette prosjektet skal ha noen langtidsverdi må en del tanker endres, og der er lite som tyder på at dette skjer. Det er mulig det er fordi det er så vanskelig å få informasjon, men likevel er det ingen tvil om at det er mange løp som har blitt kjørt feil her. Altså ser jeg ikke poenget her.

2. SV er mot EØS-avtalen. Venstre er grunnleggende positiv til de fire friheter som EUs felles marked bygger på. EØS-avtalen har vært utrolig viktig for norske bedrifter som eksporterer til Europa og også for ferierende nordmenn. Denne "Friheten" de mener EØS-avtalen representerer er en illusjon, og det blir veldig tydelig når du ser på ting som datalagringsdirektivet. Dessverre redder ikke engang menneskerettighetskonvensjonen oss fra den. Ergo er den alene slik jeg ser det grunn god nok til å avslutte EØS-medlemskapet. Poeng vår vei.

3. SV er mot NATO, som i over 60 år har sikret fred i Norge og nå bidrar til fredsbevarende operasjoner i Afghanistan og Kosovo. Ifølge meg har begge deler vært katastrofer. Særlig Kosovo, der vi har destabilisert regionen for hundrevis av år framover. Serberne prøvde 11 ganger å kaste Milosevic før de endelig klarte det etter krigen, men vi ga dem aldri støtte før krigen. Det er hykleri å si at dette er noe NATO gjorde bra. I tillegg har NATO utviklet seg fra den forsvarspakten den ble grunnlagt for å være, til å bli en angrepspakt som nærmest er for USA marijonettedukke å regne. Norge er slik vi ser det bedre tjent med å bruke våre unge menn og kvinner til å forsvare vårt eget land og interesser enn å sende dem halve jorden rundt å risikere livet for andres interessers skyld, slik de i stor grad har gjort i Irak og Afganisthan. Nok et poeng til oss.

4. SV er mot markedsøkonomien. Venstre er for en velfungerende liberal markedsøkonomi, som har vært nøkkelen til den fantastiske veksten vi har opplevd i dette landet etter krigen. Dagens økonomsike verdensmodell er grunnen til at verden nå opplever sin største økonmiske krise noensinne, i tillegg til at den på mange områder har vært svært helseskadelig for hjemmet vårt - Jorda. New York Times kåret vår finansminister, SVs Kristin Halvorsen, til "Queen of the financial crises" på bakgrunn av at hennes og regjerignens politikk har sørget for at Norge er det landet i verdens som har sluppet lettest unna finanskrisen. Bedre vitnesbyrd for at vi trenger en ny økonomisk tankegang er det vanskelig å få. Poeng til oss igjen.

5.  SV vil ikke redusere antall kommuner. Venstre mener det er helt nødvendig å gjøre en kommunereform for å kunne fortsette å opprettholde velferdssamfunnet og kunne tilby flere helsetjenester i kommunen. De beste tilbudene blir skapt lokalt, fordi innbyggerne har større påvirkning på beslutningene som tas. Velferdsgrunnlaget i Norge er skapt nettopp på bakgrunn av vårt nærmest unike bosetningsmønster, siden det har stimulert til å utnytte de ressursene som finnes på stedet der folk bor til å skape muligheter for seg selv og andre. Norge er i verdenstoppen innenfor kreativitet og innovasjon innen næringslivet. Jeg tror ikke det hadde vært mulig med økt sentralisering, siden kravene til effektivisering, utålmodigheten og skaperviljen da ville blitt mindre. Manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser i kommunene er en trussel mot kommunal handlefrihet og mot lokaldemokratiet. Den forrige regjeringen (Som Venstre var en del av) drev økonomisk sulteforing av mange kommuner, og de fleste av disse sliter fortsatt med å oppnå økonomisk balanse (budsjettoverskudd er som regel bare en fjern drøm) i budsjettene på grunn av dette. De medfølgende helt nødvendige nedskjæringene og økonomiske prioriteringene er grunnen til at bl.a velferdstilbudet, helse- og omsorgssektoren og kulturlivet i disse kommunene lider, ikke pga. at antallet kommuner er for høyt. Løftene fra Soria Moria-erklæringen om opptrapping av kommuneøkonomien og hjelp til å ta igjen etterslepet i vedlikehold av bygninger og veier skal videreføres også i neste stortingsperiode. Enda et poeng til oss.

6. SV vil fjerne statsstøtten til alle religiøse trossamfunn som ikke vil ansette homofile. Venstre vil ikke forby alt vi ikke liker. Det er viktig at religion fortsetter å være et privat anliggende.
Det er forskjell på "ikke støtte" og "forby".  Ja, vi vil at de skal miste statstøtten, og vi vil skille kirke og stat. Det dette dreier seg om er derimot diskriminering - vi syns rett og slett ikke det er verken rettferdig eller logisk at noen skal nektes en jobb kun på bakgrunn av sin seksuelle overbevisning, uten at vedkommendes kvalifikasjoner og personlige egenskaper skal ha noen som helst betydning for avgjørelsen Å dikriminerine homfile er brudd på diskriminerings- og likestillingsloven, og dermed vil vi, som straff for lovbruddet, kutte statsøtten til de som evt. måtte gjøre det. Men det er da fortsatt langt fra det samme som å gjøre slike trossamfunn lovstridige. I såfall hadde vi sagt at vi ønsker å legge ned forslag om at slike trossamfunn blir ulovlige. Du skal lese kraftig mellom linjene for å kunne si at det er det vi gjør. Nok en gang, poeng til oss!

7. SV vil legge ned Steinerskoler og andre friskoler. Venstre mener det er positivt med mangfold og at det finnes private alternativer til den offentlige skolen. Hvis foreldre ønsker å sende barna sine på friskoler må det være finansiert av det offentlige, slik at det ikke blir rikmannsskoler. Uff, vi slipper visst ikke unna denne tolkningen av vedtaket, til tross for at vi gang på gang har understreket at vi er åpne for å legge gode private alternativer under den offentlige sektoren, og dermed bevare tilbudet samtidig som vi gjør det tilgjengelige for alle.  La meg sitere arbeidsprogrammet vårt:


"Flere privatskoler vil øke de sosiale forskjellene i samfunnet, og svekke den offentlige skolens rolle som felles møtested for barn og ungdom med ulik bakgrunn. SV vil derfor forsvare dagens privatskolelov slik at kommersielle aktører ikke skal kunne drive private skoler. Pedagogiske og religiøse alternativer skal på sikt avvikles. Barn som har behov for alternativ pedagogikk skal få dette i den offentlige skolen."

Ja, jeg innser at nest siste linje kan tolkes i den retning dere velger å gjøre det, men kun hvis dere samtidig fullstendig overser den siste linjen. Disse to linjenne er selvsagt ment å skulle ses i sammenheng med hverandre, og fungerer ikke hver for seg, siden vi da ville motsagt oss selv.

8. SV vil øke skattetrykket. Venstre vil skifte fra rød til grønn skatt. Det blir dyrere å forurense, men vi vil fjerne formueskatten, arveavgiften og kutte i inntektsskatten (gjennom å øke bunnfradraget). Så enkelt er det ikke, Venstre. Her kan jeg sitere i fleng fra arbeidsprogramet:

"SV vil i den kommende stortingsperioden foreslå videre omlegginger i skattesystemet for å sikre mer rettferdig fordeling, oppfordre til mer miljøvennlig atferd og aktivt sikre finansiering av velferdsstaten. SV vil derfor i nedgangstider ikke øke skattenivået, men heller øke bruken av oljepenger over offentlige budsjetter. I perioder med velstandsvekst vil SV øke det samlede skattenivået for å sikre satsing på prioriterte velferdsoppgaver som utdanning, helse, eldreomsorg og satsing på offentlig infrastruktur."

Greit, det står ikke at vi vil ha skattelettelser, men det står heller ikke noe om at vi vil øke skattene slik den økonomiske situasjonen i landet er nå. Legg for øvrig merke til det vi nevner om vriding om grønn skatt, her kan jeg med glede gi dere flere sitater fra programmet vårt:

"Det skal lønne seg å leve miljøvennlig. SV arbeider derfor for en grønn omlegging av skatte? og avgiftssystemet."

"SV vil fortsette miljøomleggingen av skattesystemet for å støtte opp under miljøvennlig atferd og finansiere tiltak for et bedre miljø."

"SV arbeider derfor for en grønn skatteveksling med fordelingsprofil, det vil si at miljøskatter kompenseres i form av lavere skatt på arbeid for de med lavest inntekt."

og siden dere skryter sånn av å ville kutte i bunnfradraget i inntektsskatten:

"SV vil senke inntektsskatten for lavtlønte gjennom høyere bunnfradrag og redusert marginalskatt"

i tillegg til:

"Enslige forsørgere er en gruppe som ofte sliter tungt økonomisk. Av Norges 2,1 millioner husstander er 40 prosent bestående av én person, og i en fjerdedel av familier med hjemmeboende barn er det bare én forsørger. SV vil fortsette arbeidet med disse utfordringene, og ta initiativ til forbedringstiltak for alenebeboeres og aleneforsørgeres økonomiske situasjon ved hjelp av økt bostøtte, skattetiltak og/eller differensierte avgifter."

Skattepolitikken vår er på ingen måte dårligere enn deres, og dermed faller argumentet bort for Venstres del.

9. SV vil at alle automatisk skal være organdonor. Venstre mener at din kropp ikke tilhører staten. Det er positivt om flere vil være organdonorer, men det bør skje frivillig. Altså, det som står i vårt program er følgende:

"Organdonasjon er i økende grad viktig for å redde livet til mange pasienter. Alt for mange må vente lenge på en transplantasjon, eller dør mens de venter på et organ. SV vil innføre system med stille samtykke til organdonasjon, med mulighet for å registrere seg i et nei-register for de som ikke vil donere organer."

Ja? Og problemet er? Dette er jo akkurat samme system som vi har med statskirken i dag, med telefonselgere og med uadresert reklame i postkassa. Jeg kjenner mange velgere som syns at i alle fall den første ordnignen er helt høl i huet, men partiet som mener religion er en privatsak reagerer visst ikke på det, eller? Nå er det riktignok et faktum som ikke blir tatt hensyn til i programteksten her, nemlig det faktum at det er biologisk umulig for 100% av befolkningen å være organdonorer av div. helsemessige årsaker, og jeg stusser litt på at vi tilsynelatende ikke har tenkt over det, men ellers ser jeg ikke ingen udelt negative sider ved forslaget, siden vi har samme systemet på en hel rekke mer eller mindre privatlivskrenkende områder i dag allerede.  Så lenge vi fortsatt gjør det mulig å reservere seg, er det både i teorien og i praksis fortsatt et frivillig valg - vi bare sørger for bedre oversikt over hvem som vil og hvem som ikke vil. Heller ikke her ser jeg den gode grunnen til at Venstre skal "stjele" stemmer fra oss.

10. SV er sosialister. Venstre er liberale. Sosialismen hører hjemme i historiebøkene - og bare der, som skrekkeksempel. Sosialismen har aldri vært vellykket, og vil heller aldri være det. Venstre er et liberalt parti som forstår at verdier må skapes før de kan deles. Dette er vel omtrent så langt fra et saklig politisk argument som det overhodet er mulig å komme. Det er derimot et godt eksempel på dne typen retorikkbruk som sørgher for at stadig flere blir sofavelgere grunnet en stadig minskende respekt for et samlet politisk miljø. Ren og skjær svada, med andre ord. En god grunn til å stemme Venstre fremfor SV er det i hvert fall ikke.

For å oppsummere: Listen slår kraftige sprekker på de fleste punkter og er således i ferd med å bli farlig tynn som argumentasjonsgrunnlag. I baseball blir man satt på benken etter tre strikes - Venstre oppnår her 10 mer eller mindre klare strikes. Bunnen har falt ut, og lista holder så absolutt ikke vann.

Men Stein Eilertsen ga meg i hvert fall en glimrende anledning til å liste opp ti gode grunner til å faktisk stemme nettopp SV. Så helt bortkastet arbeid var det jo ikke. Det er da noe!

9 kommentarer

Liberal 14

18.aug.2009 kl.13:36

Må si veldig kort her at den argumentasjonen du kommer med, ikke holder mål i det hele tatt. Ta finanskrisen f. eks. Norge ville klart omtrent seg like bra gjennom finanskrisen nesten uavhengig av hvilke(t) parti som hadde styrt. Vi er så heldige at vi har en ting som heter penger i banken som gjør at vi omtrent ikke merker til denne krisen. Så langt klarer til og med jeg å tenke!

Silje

18.aug.2009 kl.23:00

Svar: Jeg vet jeg burde, men sånn er det å være hundreprosent lærling. Ingen tid til sånn. Haha.Vel, det er en naturlig forklaring; Jeg har rett og slett ikke hørt noe særlig på Raga Rockers. Men nå vet jeg hva jeg skal sjekke ut.^^

Hans Olav

19.aug.2009 kl.01:16

Liberal: Jeg antar du med "Penger i banken" sikter til Statens Pensjonsfond Utland, eller oljefondet, som folk flest kejnenr det som.Hør nå på meg: Dette fondet består stort sett av aksje og fond-verdier, dette er altså kun penger på papiret, men ikke i praksis. For øvrig falt verden av SPU med vanvittige 600 mld. ganske kjapt etter at finanskrisen var et faktum.Det er ikke gjort i en håndvending å klare å bygge opp igjen SPU til ett tilnærmet pre-finanskrisenivå, og å kunne gi ut flere hunder mld. i krisepekker til næringslivet - samtidig. Men Kristin Halvorsen klarte det. Jeg skulle likt å se en finansminister fra FrP, f.eks., klare det samme. Det hadde mest saynnsynelig endt med et realt magaplask.Dessuten, et land som Tyskland, verdens - før finanskrisen - 3. største økonomi, verdens største eksportnæring, med lite statlige lån og hele pakka knakk netsen fullstendig sammen under krisen pga. at de nødvendige krisepakkene bånnskrapte statskassa og tvang Tyskland til å ta opp lån.Tyksland ligger godt over Norge på listen over verdens største økonomiland, en liste som for øvrig før krisen ble toppet av USA - vi veit alle hvordan situasjonen er der nå.Så nei, "penger i banken" var ikke grunnen til at vi har klart oss godt gjennom krisen - det var en stødig skipper som styrte skuta trygt gjennom bølgene som skal ha æren for det.Ellers er jeg spent på hvilken annen argumentasjon du mener ikke holder mål.

Liberal 14

19.aug.2009 kl.19:06

Ok... jeg syns du motsier deg selv her. For det første sier du at vi har gitt ut hundrevis av mrd til næringslivet, og så sier du indirekte at hvis vi ikke hadde hatt penger hadde det gått, som det går med Tyskland.Og hvis du ikke mener at Norge har penger i banken (tenker ikke på SPU), så viser tall at staten gikk med 93 milliarder kroner i overskudd. Hvis ikke det er penger, så vet ikke jeg...Og hvis du ikke visste det (tror du vet det veldig godt), så er Norge rike i forhold til innbyggertall, ikke at vi er verdens største økonomi. Og det at Tyskland hadde den 3. største økonomien i verden, betyr ikke at de satt på kjempeformuer.Og når du sier at verdien til SPU falt med 600 mrd nokså kjapt så betyr ikke det at den økte i verdi fra 2008 til 2009. De siste tallene tror jeg viser at SPU er verdt ca 2 400 mrd kr. Mot 2250 i 2008.Så kan godt være enig i at Kristin styrer bedre enn en finansminister fra FrP ville gjort, men det er ikke akkurat et kunststykke.

Hans Olav

19.aug.2009 kl.19:32

Statens Pensjonsfond Innland gikk litt i overskudd, ja (renteinntekter, altså), men de midlene skal jo gå rett inn i pensjons- og trygdesytemet igjen, så de er altså såpass øremerket at staten ikke kunne benytte dem i krisepakkene. Ellers kan vi takke det utskjelte norske avgift- og skattesytemet for mye av statens inntekter (med lavere satser der, slik Venstre, Høyre, FrP og KrF ønsker, hadde det sett mørkt ut, gitt).Norge er veldig rike ift. innbyggertall, sier du. Da regner jeg med at du mener BNP-messig, en liste hvor vi blant andre blir knust av Saudi-Arabia (vi ligger helt nede på 42. plass på lista, hvis du lurte)Når man sier at Norge er verdens rikeste land er det alltid snakk om materiell rikdom - for der er vi enestående. Men på rene økonomibaserte lister er vi sjelden å finne på topp fem. Men jo, du har et slags poeng, iom. at, på et tidspunkt under krisen, den norske krona faktisk stod høyere i verdi enn verdens sterkeste valuta, euroen (enda et godt argument for ikke å gå inn i EU, for øvrig, men det er en annen diskusjon)Men altså, norge har færre konkurser og færre oppsigelser under krisen enn de aller, aller fleste andre land, og det skyldes nærmest utelukkende den gode næringspolitikken til Halvorsen, SV og resten av Regjerignen. Det var på det grunnlaget NYT foretok kåringen.

Elena

22.aug.2009 kl.13:31

Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal stemme til høsten!

Hans Olav

22.aug.2009 kl.19:16

Da må du finne dine to-tre hjertesaker, finne ut hvilket parti som er mest enig med deg i dem, og så gå ut i fra det. Det perfekte parti som man er 100% enig med finnes ikke uansett.

df

26.aug.2011 kl.16:50

Utrolige mange gode poeng til venstre, syns jeg.

Hans Olav

26.aug.2011 kl.17:10

df: For all del, det må du gjerne mene, men nå er dette uansett to år siden, så mye av dette er utdatert nå. Jeg ville ikke brukt det som stemmegrunnlag for årets valg, for å si det sånn.

Skriv en ny kommentar

Hans Olav

Hans Olav

25, Overhalla

Fatamorgana er mitt fristed på nettet, hvor jeg skriver om det som opptar meg, med særlig vekt på kulturfeltet og politikk. Jeg er medlem av SV og har div. verv på lokalt plan, samt at jeg er leder av Likestillingpolitisk Utvalg i Nord-Trøndelag SV De viktigste sakene for meg, i tillegg til kultur og likestilling og inkludering, er arbeid og utdanning, boligpolitikk samt relaterte juridiske aspekter og generellt sosialt ansvar.

Blogglisten Norske blogger

Kategorier

Arkiv

hits